ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
.com hot!
2,370,000 ریال
1 سال
2,370,000 ریال
1 سال
2,370,000 ریال
1 سال
.net
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.pro
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
.org
3,990,000 ریال
1 سال
3,990,000 ریال
1 سال
3,990,000 ریال
1 سال
.click
4,820,000 ریال
1 سال
4,820,000 ریال
1 سال
4,820,000 ریال
1 سال
.xyz hot!
2,130,000 ریال
1 سال
2,130,000 ریال
1 سال
2,130,000 ریال
1 سال
.tv
11,350,000 ریال
1 سال
11,350,000 ریال
1 سال
11,350,000 ریال
1 سال
.flowers
45,720,000 ریال
1 سال
45,720,000 ریال
1 سال
45,720,000 ریال
1 سال
.me hot!
5,970,000 ریال
1 سال
5,970,000 ریال
1 سال
5,970,000 ریال
1 سال
.info
3,990,000 ریال
1 سال
3,990,000 ریال
1 سال
3,990,000 ریال
1 سال
.co hot!
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
.online hot!
7,820,000 ریال
1 سال
7,820,000 ریال
1 سال
7,820,000 ریال
1 سال
.co.ir.
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.net.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.org.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.ac.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.sch.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.it
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
.gov.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.id.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.biz
5,130,000 ریال
1 سال
5,130,000 ریال
1 سال
5,130,000 ریال
1 سال
.in
3,970,000 ریال
1 سال
3,970,000 ریال
1 سال
3,970,000 ریال
1 سال
.name
4,300,000 ریال
1 سال
4,300,000 ریال
1 سال
4,300,000 ریال
1 سال
.ws
5,970,000 ریال
1 سال
5,970,000 ریال
1 سال
5,970,000 ریال
1 سال
.tel
8,590,000 ریال
1 سال
8,590,000 ریال
1 سال
8,590,000 ریال
1 سال
.pm
7,300,000 ریال
1 سال
7,300,000 ریال
1 سال
7,300,000 ریال
1 سال
.club
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
3,950,000 ریال
1 سال
.us
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.eu
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
.nl
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
.de
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.cc
2,970,000 ریال
1 سال
2,970,000 ریال
1 سال
2,970,000 ریال
1 سال
.ca
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.io
17,900,000 ریال
1 سال
17,900,000 ریال
1 سال
17,900,000 ریال
1 سال
.mobi
2,820,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
2,820,000 ریال
1 سال
.es
7,790,000 ریال
1 سال
7,790,000 ریال
1 سال
7,790,000 ریال
1 سال
.site
7,960,000 ریال
1 سال
7,960,000 ریال
1 سال
7,960,000 ریال
1 سال
.fr
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
.at
8,490,000 ریال
1 سال
8,490,000 ریال
1 سال
8,490,000 ریال
1 سال
.tw
11,900,000 ریال
1 سال
11,900,000 ریال
1 سال
11,900,000 ریال
1 سال
.co.uk
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
.asia
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
.co.com
14,900,000 ریال
1 سال
14,900,000 ریال
1 سال
14,900,000 ریال
1 سال
.com.co
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
.co.in
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.org.in
5,690,000 ریال
1 سال
5,690,000 ریال
1 سال
5,690,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains